P
L
A
N
L
E
K
C
J
I
   Menu :


WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁA


1.    Rodzic swiadomie współpracuje ze szkoła zgodnie
        z jej założeniami wychowawczymi.

2.    Uczestniczy w życiu szkoły i klasy.

3.    Bierze aktywny udział w zebraniach klasowych,
       wycieczkach, imprezach kulturalnych
       i działaniach gospodarczych
        ( np.: naprawa sprzętu, drobne remonty).

4.    Przejawia zainteresowania osiagnięciami
       szkolnymi dziecka i wspomaga szkołę
       w sytuacjach wymagajacych udzielania dziecku
       szczególnego wsparcia.

5.    Udziela istotnych z punktu widzenia sprawowania
       opieki informacji o stanie zdrowia dziecka.

6.    Motywuje dziecko do nauki i zabawy szkolnej.

7.    Współdziała w zakresie przestrzegania przez
        dzieci społecznych norm zachowania, kultury
       osobistej, odpowiedniego stroju i wygladu.

8.    Udziela rozsadnego wsparcia dziecku podczas
       odrabiania prac domowych.

9.    Uczestniczy w zebraniach, dniach otwartych
       szkoły.

10.  Jest zobowiazany do zawiadomienia wychowawcy
       o nieobecnosci ucznia w danych dniach (oprócz
       pózniejszego dostarczenia zwolnienia pisemnego)
       oraz do stałego kontaktu z wychowawca w innych
       sytuacjach.

11.   Dba o odpowiedni strój i wyglad dziecka.

12.   Uczestniczy w szkoleniach i prelekcjach.